Почетна страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

  

Циљеви студијског програма

Студијски програм ТРЕНЕР јасно дефинише следеће циљеве:

1.      Да се образовање студената Академије фудбала обавља на насавременији начин, при чему је веома значајно да будући тренери:

         Стекну неопходна теоријска знања из области методике спорта (технике, тактике, физичке припреме), психологије спорта, спортске медицине, исхране спортиста и хигијене.

         Обављају праксу у клубовима више различитих степена такмичења у којима проверавали стечено теоријско знање и учили да га примене у пракси, уз менторство тренера тих клубова.

         Оспособе се да умеју самостално да планирају и програмирају рад у клубу.

2.      Да се током студија оспособе за самосталан рад у клубовима, односно овладају свим неопходним теоријским и практичним знањима неопходним за ефикасно вршење послова тренера. У том смислу они морају током студија да:

         Стекну потребна знања из области методике спортског тренинга, медицине спорта и психологије, на основу којих би могли да обављају валидну рану селекцију талентоване деце за овај спорт.

         Да се оспособе за рад са најмлађим категоријама (од 7-11 и 12-14 година), имајући у виду специфичности и карактеристике деце овог узраста.

         Да се оспособе за рад са омладинским категоријама, тј. за фазу припреме за такмичарска оптерећења у систему такмичења свих нивоа.

3.      Да се током студија оспособе за примену информационих технологија у пракси, односно у свом раду као тренера.

4.      Да током студија овладају основним знањима енглеског језика и стекну основе споразумевања на овом језику ради неопходне комуникације и коришћења стране литературе.

5.      Да се образовањем студената на високом стручном нивоу, у непосредној повезаности са праксом, постигне меродавност и компетенстност Академије фудбала у подручју образовања тренерског кадра, тако да и дипломирани студенти буду компетентни, уважавани и прихватани на свим нивоима спортских организација. Ради остварења овог циља студенти ће током студија осим стицања наведених теоријских и практичних знања имати задатак да:

         Да се упознају што боље са спортском организацијом у целини (на свим нивоима)

         Да се кроз праксу у клубовима покажу ниво стечених знања и компетентност за обављање професије тренера, пратећи рад и учећи од искусних тренера, бележећи информације о технологији тренажног процеса  са различитим узрасним категоријама спортиста.

         Да максимално користе искуства познатих и признатих тренера како би натај начин повезали праксу са својим сазнањима и што успешније се уклопили у тренерски рад. Ове информације треба да помогну у сагледавању свих стадијума и етапа развојног процеса спортисте.

 

 

Наставни план и програм студија

 

  

 

СМЕР:     ТРЕНЕР                  ЗВАЊЕ:    ТРЕНЕР

 

 

Бр.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА  

СЕМЕСТАР

Број ЕСПБ бодова  

 ПРВА ГОДИНА

1.

Основе историје спорта

I

7

2.

Основе анатомије и физиологогије

I

7

3.

Ф1 - Методика технике спорта са педагошком праксом у клубу             

I

12

4.

Ф2 - Методика тактике спорта са педагошком праксом у клубу

II

12

5.

Социологија са социологијом спорта  II

7

6.

Систем и организација спорта

II

7

7.

Изборни 1*               

II

8

 

*Менаџмент у спорту са праксом у спортским организацијама

II

8

 

*Менаџмент спортских манифестација

II

8

 ДРУГА ГОДИНА

8.

Информационе технологије у спорту

III

7

9.

Ф3 - Методика физичке припреме са педагошком праксом    

III

12

10.

Енглески језик  

III

8

11.

Oснове психологије  

IV

8

12.

Педагошки рад  у клубу

IV

9

13.

Изборни  2**            

III

8

14.

Изборни  3**

IV

8

  **Менаџмент спортских објеката

III

8

  

**Психолшко педагошки аспекти рада са млађим категоријама

III

8

 

**Маркетинг и ПР у спорту

IV

8

  

**Менаџмент савременог олимпијског покрета

IV

8

 ТРЕЋА ГОДИНА

15.

Медицина спорта са исхраном спортиста

VI

8

16.

Психологија спорта  

V

8

17.

Ф4 Методика теорије спортског тренинга са праксом

V

10

18.

Олимпизам и олимпијско васпитање и образовање             

VI

8

19.

Изборни 4***

V

8

20.

Изборни 5***

VI

8

 

***Менаџмент спортских клубова и спортских савеза  

V

8

 

***Насиље у спорту

V

8

 

***Правила изабраног спорта са применом

VI

8

 

***Менаџмент спортских такмичења ученика

VI

8

21.

Дипломски рад    

 

10 

 

Укупно

 

180 

 

 

СМЕР:     СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР

 

 

 

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс Студентски одсек | Новости | Фото | Конт@кт 


copyright 2004 - Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio