Решења, дозволе за рад и основна документа

 

Почетна страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

    

 


Студијски смер - Тренер Установа Студијски смер - менаџер

 

 

 

Решење Комисије за Акредитацију и проверу квалитета о испуњености услова и стандарда за акредитацију установе и студијских смерова од 08.05.2015. године.

   


DOZVOLA-1.jpg (141640 bytes)

DOZVOLA-2.jpg (269825 bytes)

DOZVOLA-3.jpg (108023 bytes)

Решење Министарства просвете и спорта Републике Србије о издавању дозволе за рад Академији фудбала


USTANOVA-UVERENJE O AKREDITACIJI.jpg (176038 bytes)

TRENER-AKREDITACIJA-UVERENJ.jpg (213777 bytes)

MENADZER-AKREDITACIJA-UVERE.jpg (195532 bytes)

Уверење о акредитацији Академије фудбала

Уверење о акредитацији студијског програма - Тренер

Уверење о акредитацији студијског програма - Менаџер

 

 


 

Оригиналнa решењa Министарства

просвете и спорта Републике Србије

 

 

 

 

Бр. 612-00-00738/2002-04

од 06.12.2003.

 

 

ResenjeAkademije.jpg (102696 bytes)

 

 

Извод из Решења 

Министарства просвете и спорта Републике Србије

 

 ...Даје се сагласност на наставни план и програм за основне студије у трогодишњем трајању, који је Академија фудбала доставила Министарству просвете и спорта и то за следеће смерове:

-Фудбалски тренер

-Спортски менаџер

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

...Министар просвете и спорта доставио је наставни план и програм Академије Комисији за акредитацију високог образовања, коју је именовао Републички савет за развој универзитетског образовања...

 

...Комисија је, након детаљног увида и прегледа наставног плана и програма, констатовала да је исти усклађен са научно-технолошким сазнањима и достигнућима у тој области (компатибилан са наставним плановима и програмима у земљи и свету)...

 

На основу изнетог, министар просвете и спорта донео је Решење као у диспозитиву...

 

Бр. 022-05-00088/2005-04

од 26.09.2005.

 

 

Resenje II i III 02_resize_exposure_exposure.jpg (106405 bytes)

 

 

Извод из Решења 

Министарства просвете и спорта Републике Србије

 

 

Решењe

 

Утврђује се да Виша школа "Академија фудбала" из Београда, ул. Делиградска бр. 27, (у даљем тексту: Академија) испуњава кадровске, просторне и техничке услове за почетак рада и обављање делатности друге и треће године трогодишњег вишег образовања на смеровима:

 

-Смер за више тренере фудбала и

-Смер за спортске менаџере

 


Основна документа Академије фудбала
   
Статут Академије Фудбала
Правилник о самовредновању и оцени квалитета
Правилник о дипломским радовима
Правилник о студијама
Правилник о избору студентског паламента
Правилник о усклађивању стечених стручних назива
Одлука о висини школарине    
Мерила за утврђивање висине износа школарине Мерила за утврђивање висине износа школарине  

 

Контрола квалитета 2019

 

 

ИЗВЕШТАЈ O САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ И УСЛОВА РАДА

    

Стандард 1. Стратегија обезбеђења квалитета

  Прилог 1.1 - Стратегија обезбеђења квалитa 2015/16 Прилог 1.1 - Стратегија обезбеђења квалит 2017/18 Прилог 1.1 - Стратегија обезбеђења квалит 2019/20    
  Прилог 1.2- Субјекти и мере обезбеђења квалитета Прилог 1.3 - Комисија за самовредновање Прилог 1.4 - Акциони план  за школску 2016/17 Прилог 1.4 - Акциони план за  школску 2018/19.

Стандард 2. Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

 

Прилог 2.1. - Поступци и стандарди за осигурање квалитета 2016

Прилог 2.1. - Поступци и стандарди за осигурање квалитета 2017 Прилог 2.1. - Поступци и стандарди за осигурање квалитета 2018 Прилог 2.1. - Поступци и стандарди за осигурање квалитета 2019
 

Прилог 2.2. - План рада Комисије за осигурање квалитета 2015/16

Прилог 2.2. - План рада Комисије за осигурање квалитета 2016/17 

Прилог 2.2. - План рада Комисије за осигурање квалитета 2017/18 

Прилог 2.2. - План рада Комисије за осигурање квалитета 2018/19

 
  Прилог 2.2а. - Одлука о усвајању плана рада Комисије  за осигурање квалитета 2015/16 Прилог 2.2а. - Одлука о усвајању плана рада Комисије  за осигурање квалитета 2016/17 Прилог 2.2а. - Одлука о усвајању плана рада Комисије  за осигурање квалитета 2017/18 Прилог 2.2а. - Одлука о усвајању плана рада Комисије  за осигурање квалитета 2018/19
 

Прилог 2.3а. - Одлука о усвајању Извештаја о раду Комисије за осигурање квалитета

Прилог 2.4. - Правилник о самовредновању

Прилог 2.3. - Извештај о раду Комисије за осигурање квалитета    

Стандард 3:  Систем обезбеђења квалитета

Прилог 3.1- Извод из Статута и Опис рада Комисије за квалитет

Прилог 3.2. Спроведене Анкете

Прилог 3.3. Извештај о корективним мерама

Прилог 3.3a - Одлука о усвајању Извештаја Комисије за контролу квалитета

Стандард 4:  Квалитет студијског програма

Прилог 4.1. Правилник о дипломском раду

Прилог 4.2. Статистика дипломираних студената

Прилог 4.4. Статистика прекида студија

Прилог 4.5. Број студената уписаних у наредну годину студија/ЕСПБ

Прилог 4.6 - спров. анк.МЕНАЏЕРИ

Прилог 4.6- спровед. анк ТРЕНЕРИ

Прилог 4.7 - Сајт Академије

Прилог 4.8a анкета дипл. студ. МЕНАЏЕР

Прилог 4.8a анкета дипл. студ. ТРЕНЕР

Прилог 4.10а - Упутство за израду дипломског рада

Табела 4.1 - листа студијских програма

Табела 4.2 - Исходи учења

Стандард 5:  Квалитет наставног процеса

Прилог 5.1 Спров. анкета МЕНАЏЕР

Прилог 5.1 Спров. анкета ТРЕНЕР

Прилог 5.2 -Поступак за обезбеђ. квалитета образ.прогр.

Прилог 5.2а - Распоред наставе

Прилог 5.2б - Извештај о реализацији наставе

Прилог 5.2в - Распоред испита

Прилог 5.3 -Активности за стицање компетентности

Стандард 6:  Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

Табела 6.1 - Списак радова наставника

Стандард 7:  Квалитет наставника и сарадника

Прилог 7.1 - Правилник о избору наставника

Прилог 7.2 - Укупан бр. наставн. у односу на бр. студената

Прилог 7.3 - Програм развоја наставног кадра

Прилог 7.4 - Анкета запослених наставника

Табела 7.1 - Списак наставника

Стандард 8:  Квалитет студената

Прилог 8.1. Правилник о студијама

Прилог 8.2 - Правилник о оцењивању

Прилог 8.3 спровед. анк. МЕНАЏЕР

Прилог 8.3 спровед. анкете ТРЕНЕР

Прилог 8.4 - Спров. анк. оцењивање МЕНАЏЕР

Прилог 8.4 Спров. анк. оцењивање ТРЕНЕР

Прилог 8.5 -Процедуре оцењивања

Табела 8.1 Преглед уписаних студената 2012-13

Стандард 9:  Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Прилог 9.1. Правилник о издавању уџбеника

Прилог 9.1а. Правилник о раду библиотеке

Прилог 9.2. - Попис информатичких ресурса

Табела 9.1. Библиотечке јединице

Табела 9.2. Уџбеници

Стандард10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

Прилог 10.2. Организациона структура

Прилог 10.3. Спроведене анкете - тренер

Прилог 10.4. Спроведене анкете -Менаџер

Tabela 10.1. Ненаставно особље

Стандард 11: Квалитет простора и опреме

Прилог 11.1 - Однос површине простора и броја студенатa

Табела 11.1 - Списак просторија

Стандард 12: Финансирање

Prilog 12 Finansijski plan

   

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

Прилог 13.1 - Правилник о студентском вредновању

Прилог 13.1а - Правилник о избору студентског парламента

Одлука СП о именовању члана Комисије

Одлука СП о именовању члана Савета

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

Прилог 14.1 - Интернет презентација

 

 

 

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс | Студентски одсек | Новости 


copyright 2004  Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio