Почетна

страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек

Новости

Фото галерија

Конт@кт

   

Извод из статута Академије фудбала

 

Садржај

 

Остваривање наставног плана и програма вишег образовања 

Члан 49.

Наставни планови и програми на смеровима за вишег тренера фудбала и вишег спортског менаџера остварују се у току три школске године, односно шест семестра. 

Члан 50.

Студије вишег образовања остварују се у току школске године која почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године.

Члан 51.

Настава у школској години остварује се у зимском и летњем семестру.

Настава у зимском семестру по правилу почиње 1. октобра текуће године, а завршава се 15. јануара наредне године.

Настава у летњем семестру почиње 15. фебруара, а завршава се 31. маја наредне године.

 Члан 52.

Настава у Академији се остварује:

     a.     теоријском наставом,

б.   практичном наставом,

в.   вежбама,

г.    менторским радом,

д.   семинарима,

ђ.   консултацијама и

е.   стручном праксом. 

 

Члан 53.

Наведени облици наставе се изводе у учионицама, лабораторијама, спортским организацијама и на спортским теренима. 

Члан 54.

Циљ теоријске наставе, практичне наставе и вежби је да студентима учини приступачним програмске садржаје наставног предмета, развије способности за самостално савлађивање програмског садржаја, као и да се студенти оспособе за примену знања у пракси.

На практичној настави студенти, под контролом наставника, практично примењују знања стечена на предавањима и вежбама.

Облици наставе из става 1. овог члана организују се по групама.

Члан 55.

На семинарима се студенти оспособљавају за самостални стручни и практичан рад, као и за дискусију теоријских садржаја наставног предмета.

 Члан 56.

Консултације користе студентима за савлађивање и упоређивање наставних садржаја, као и објашњавање појединих питања за које покажу посебан интерес. 

Члан 57.

Колоквијумом се врши провера знања студената у савлађивању програмских садржаја. Наставним програмом утврђују се обавезни колоквијуми, као и начин њиховог полагања. 

Члан 58.

Студенти Академије обављају обавезну стручну праксу у фудбалским клубовима, као и другим спортским организацијама на пословима за које стичу више образовање. 

Члан 59.

Менторским радом, под менторством наставника, односно истакнутог стручњака, студент савлађује одабране тематске области из одређеног наставног предмета. 

Члан 60.

Академија доноси годишњи програм рада којим се уређује време и начин остваривања наставе и испита у току школске године.

Акт из става 1. овог члана доноси Управни одбор, на предлог Наставног већа Академије, до 30. септембра за  наредну школску годину. 

Члан 61.

У току школске године студенти имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст траје 30 дана у току јануара и фебруара.

Пролећни распуст студенти користе у последњој радној недељи месеца априла.

Летњи распуст траје од 1. јула до 30. септембра текуће године.

 

Упис у Академију

 

Члан 62.

Својство студената стиче се уписом у Академију.

Студент се уписује у одређену годину студија сваке школске године.

Упис студената у годину студија обавља се по правилу најкасније до 31.октобра текуће школске године. 

Члан 63.

У прву годину студија може се уписати југословенски држављанин и страни држављанин, под условима утврђеним Законом и овим Статутом. 

Члан 64.

У прву годину студија може се уписати лице које има одговарајуће средње  образовање, утврђено условима за упис.  

Члан 65.

Страни држављанин конкурише за упис у прву годину студија која се изводи на српском језику, ако влада српским језиком.

Проверу знања српског језика обавља комисија коју именује директор, на предлог Наставног већа Академије. Провера знања српског језика се обавља пре полагања класификационог испита. 

Члан 66.

Држављанин СЦГ који је средње образовање стекао у иностранству, може конкурисати за упис у прву годину студија, ако је извршио нострификацију дипломе о стеченом средњем образовању. 

Члан 67.

Одлуку о броју студената који се могу уписати у прву годину студија по смеровима доноси Управни одбор, на предлог Наставног већа Академије. 

Члан 68.

Број студената страних држављана, као и број полазника који савлађују програм стручног образовања и усавршавања одређује Управни одбор, на предлог Наставног већа Академије. 

Члан 69.

Управни одбор Академије доноси одлуку о објављивању конкурса за упис кандидата у прву годину студија. 

Члан 70.

На смеру за више тренере фудбала полаже се класификациони испит који се састоји из :

а.  провере физичких способности и

б.  познавања спортске технике

Члан 71.

На смеру за више спортске менаџере класификациони испит се полаже из области :

а.  познавањa спорта 

Члан 72.

Упис кандидата у прву годину студија по смеровима, спроводе комисије које именује директор, на предлог Наставног већа Академије.

Комисија има најмање три члана и чине је наставници Академије. 

Члан 73.

Комисија доставља Наставном већу Академије предлог ранг листе на основу постигнутих резултата  на класификациониом испиту. 

Члан 74.

Наставно веће Академије утврђује ранг листу за упис у прву годину студија на смеру на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на касификационом испиту.

На огласној табли Академије се објављује ранг листа кандидата који су примљени у прву годину студија, као и листа непримљених кандидата.   

Члан 75.

Учесник конкурса може поднети приговор директору Академије на редослед кандидата утврђен ранг листом у року од три дана од објављивања листе на огласној табли Академије. 

Директор Академије доноси решење по приговору учесника кокурса у року од три дана од дана пријема приговора.

Учесник конкурса може изјавити жалбу Управном одбору, у року од три дана од дана пријема решења.

Управни одбор Академије решава по жалби кандидата у року од три дана од дана њеног пријема. 

Члан 76.

Студент који је започео студије на другој вишој школи за физичку културу или спорт, менаџмент или другим сродним школама, може се уписати у Академију, уз обавезу плаћања школарине.

Лице које је стекло више или високо образовање на вишој школи, високој школи физичке културе, факултета физичке културе, факултета спорта односно факултета у области менаџмента, може се уписати у Академију ако испуни предвиђене услове.

На писмени захтев лица из ст.1 и 2 овог члана, приложеног наставног плана и програма студија, директор доноси решење студенту о признавању године студија, семестра или испита. 

Члан 77.

Ако поједини наставни предмети нису изучавани у вишој школи, високој школи или факултету или се програмски садржаји разликују може да се одлучи да студент, односно лице из члана 76  ст.1 и 2 овог Статута полаже допунске испите.  

Члан 78.

Висина школарине за студије вишег образовања, за програме стручног образовања и усавршавања, као и накнаде трошкова за полагање испита у Академији одређује Управни одбор, на предлог Наставног већа Академије.

 

Правила  студија

 

Члан 79.

Студент је дужан да похађа наставу и изврши предиспитне обавезе утврђене наставним програмом. 

Члан 80.

Студент уписује и оверава зимски, односно летњи семестар пре почетка наставе у том семестру.

Овером зимског семестра студент стиче право да похађа наставу у летњем семестру.

Овером семестра, односно године студија студент стиче право да полаже испите утврђене наставним планом те године студија. 

Члан 81.

Студент може оверити семестар на основу потписа наставника у индексу да је обавио све обавезе утврђене наставним програмом наставног предмета. 

Члан 82.

Упис и овера семестра, односно године студија потврђује се у индексу студента.

Накнадни упис и оверу семестра, односно године студија, одобрава директор, на основу молбе студента, најкасније 15 дана од дана завршетка редовне овере. 

Члан 83.

Студент стиче право да полаже испит из наставног предмета када изврши све предиспитне обавезе утврђене наставним програмом. 

Члан 84.

Испит је јаван. Испит се полаже у просторијама Академије, према утврђеном распореду.

Изузетно од става 1. овог члана практични део испита полаже се у спортским организацијама. 

Члан 85.

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет).

При утврђивању оцене на испиту узима се у обзир резултат студента постигнут на вежбама, семинарима, колоквијумима и другим облицима савлађивања програма.

Студент који није постигао задовољавајући успех на испиту добија оцену  5 (пет). Оцена се уписује у индекс студента и записник о полагању испита.

Оцена 5 (пет) се не уписује у индекс. 

Члан 86.

Резултат са испита се саопштава студенту непосредно, а са писменог испита најкасније три дана после обављеног испита. 

Члан 87.

Испити у Академији су предметни  и дипломски.

Предметни испити се полажу:

а.  Усмено;

б.  Писмено;

в.  Писмено и усмено ;

г.  Практично и усмено.

Испит из наставног предмета је целина и полаже се у једном испитном року. 

Члан 88.

Испит се полаже пред предметним наставником, односно испитном комисијом.

Студент полаже испит пред испитном комисијом после три неуспела полагања испита пред предметним наставником.

Студент надокнађује трошкове полагања испита пред испитном комисијом.

Испитну комисију образује директор Академије. 

Члан 89.

Ако студент не изађе на испит или одустане пре него што је добио питања, сматра се да је одустао од испита у том испитном року.

Ако студент одустане од испита пошто је наставник поставио питање сматра се да ипит није положио.

Члан 90.

Испити се полажу у јануарском, мартовском, јунском, септембарском и новембарском испитном року. Испитни рок траје најмање 15, а највише 30 дана.

Студент у статусу апсолвента има право да полаже испит сваког месеца у току школске године изузев августа месеца.

Члан 91.

За полагање сваког испита студент подноси пријаву.

Пријава се подноси најкасније до 25. у месецу за наредни испитни рок. 

Члан 92.

Ако наставник из оправданих или неоправданих разлога не дође на испит директор Академије ће у сваком конкретном случају одредити Комисију за полагање наведеног испита у писменом облику. Завршну оцену испита на основу извештаја Комисије даће предментни наставник. Комисија је дужна да у року од три дана достави записник са полагања наведеног испита предметном наставнику и студентској служби.  

Члан 93.

Студент уписује другу и трећу годину студија ако по завршетку октобарског испитног рока има два неположена испита из наставних предмета прве, односно друге  године студија. 

Члан 94.

Студент који не испуни услов за упис у наредну годину студија поново уписује исту годину студија, уз накнаду која износи 30% од утврђене школарине за ту школску годину. 

Члан 95.

Студент има право да заврши студије по започетом наставном плану и програму.

Студент који не испуни услове за упис у наредну годину студија после поновљене године, наставља студије по новом наставном плану и програму. 

Члан 96.

Студент који у прве две године положи све испите утврђене наставним планом и програмом Академије са просечном оценом 8.5 (осам и по) има право да трећу годину убрзано студира.

Студенту из става 1. овог члана Академија одређује ментора из реда наставника. 

Члан 97.

Студент који не испуни до једне трећине предиспитних обавеза у току зимског семестра, може, на лични захтев, да похађа наставу у летњем семестру, а да обавезно надокнади предиспитне обавезе, уз накнаду трошкова.

Решење о накнади предиспитних обавеза и износу накнаде трошкова доноси Управни одбор, на предлог директора Академије. 

Члан 98.

Студент стиче статус апсолвента када у завршној години студија извши предиспитне обавезе и овери ту годину.

Апсолвентски рок траје шест месеци по истеку завршне године студија.

По истеку апсолвентског рока студент има право да полаже испите, уз накнаду трошкова. 

Члан 99.

После положених свих испита из наставних предмета утврђених наставним планом студент полаже дипломски испит.

Дипломски испит се састоји из израде и одбране писменог рада пред испитном комисијом.

Студент је дужан да одбрани дипломски рад у року од две године од дана одобравања теме. 

Члан 100.

Наставно веће доноси одлуку о теми дипломског рада студента и образује испитну комисију. Испитна комисија се састоји од ментора - наставника и два члана из реда наставника сродних наставних предмета.

Обим дипломског рада је минимум 25 страна А-4 формата, куцано нормалним проредом (фонт 12). Графички део дипломског рада наводи се у прилогу истог.

Дипломски испит се брани у просторијама Академије, а одбрана се објављује на огласној табли Академије. 

Члан 101.

Испитна комисија сопштава студенту резултат по обављеној одбрани.

Успех студента на дипломском испиту се изражава оценом од 6 (шест)  до 10 (десет).

Студент који не положи дипломски испит дужан је да понови поступак за одобрење тема дипломског рада и може да приступи изради новог рада по истеку 30 дана од дана неуспелог полагања. 

Члан 102.

У диплому о стеченом вишем образовању уноси се општи успех студента, оцена на дипломском испиту и стручни назив завршеног смера

Члан 103.

Студент који је за време студија упућен на одлужење војног рока, дослужење војног рока или другу службу на позив државног органа, који је због болести одсуствовао најмање један семестар и студенту родитељу детета до годину дана живота мирују права и обавезе по основу студија.

Студенткињи за време трудноће мирују права и обавезе по основу студија, у складу са законом.

Право на мировање права и обавеза по основу студија могу остваривати врхунски  спортисти и  тренери  и то заслужни, савезног и међународног ранга.

Студент коме мирују права и обавезе може полагати испите из наставних предмета за које је испунио обавезе утврђене програмом студија.

 

Одговорност студената

 

Члан 104.

За повреду обавеза утврђених овим Статутом и другим општим актима Академије, студент одговара дисциплински и материјално.

Повреде дисциплине могу бити лакше и теже. 

Члан 105.

Лакшом повредом дисциплине студента сматра се :

1.недоличан однос према студентима или радницима Академије,

2.довођење у заблуду наставника, радника или органа Акдемије, у намери да се неосновано остваре права или имовинска корист,

3.противправно присвајање имовине или оштећење имовине из нехата,

4. недозвољено примање или пружање помоћи у току одржавања испита,

5.  долазак у Академију под утицајем алкохола или наркотичких средстава и употреба тих средстава у Академији,

6. изазивање и учествовање у нередима или тучи у просторијама Академије. 

Члан 106.

Тежом повредом дисциплине студената сматра се :

1.  лакше повреде дисциплине учињене у поврату,

2.  преправка података у јавним исправама,

3.   преправка и дописивање података из евиденције,

4.  грубо коришћење туђе помоћи при полагању испита, као и укључивање другог лица ради полагања испита,

5.  крађа имовине Акдемије или имовине студената,

6.  намерно оштећење имовине Академије,

7.  неплаћање школарине на начин и у роковима утврђеним општим актима Академије. 

Члан 107.

За лаку повреду дисциплине, студенту се изриче дисциплинска мера:

1.     опомена или

2.     укор.

За тежу повреду дисциплине, студенту се изриче дисциплинска мера:

1.     строги укор или

2.     искључење из Академије. 

Члан 108.

Дисциплинска мера искључење из Академије може се изрећи најкасније 12 месеци од дана када је повреда учињена, односно дана када је дошло до сазнања о учињеној повреди, а изриче се за време које може бити дуже од једне године од дана изрицања мере. 

Члан 109.

Поступак за утврђивање дисциплинске одговорности покреће са на писмени захтев директора Академије, најакасније у року од 15 дана од дана сазнања за повреду или учиниоца. 

Члан 110.

Дисциплински поступак води Дисциплинска комисија.

Дисциплинска комисија састоји се од три члана: педседника и 2 члана Дисциплинске комисије које на предлог Наставног већа именује директор на време од две године, из реда наставника и студената Академије. 

Члан 111.

Дисциплинска комисија ради у седницама.

Пре доношења одлуке о дисциплинској одговорности Дисциплинска комисија је дужна да саслуша студента.                  

Одлука о дисциплинској одговорности се доноси већином гласова чланова Дисциплинске комисије.

Дисциплинска комисија може да донесе једну од следећих одлука :

1.     обустављање поступка,

2.     ослобађање студената од одговорности или

3.     изрицање одређене дисциплинске мере. 

Члан 112.

Против одлуке Дисциплинске комисије студент може поднети жалбу управном одбору Академије у року од три дана од дана пријема одлуке о изрицању дисциплинске мере.

Управни одбор Академије доноси одлуку по поднетој жалби у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

Одлука Управног одбора је коначна. 

Члан 113.

Коначна одлука о изреченој дисциплинској мери (опомена, укор или строги укор) извршава се најксније у року од 8 дана од дана доношења коначне одлуке.

Коначна одлука о изреченој мери искључења из Академије извршава се у року од 15 дана од дана доношења коначне одлуке. 

Члан 114.

Дисциплинска мера опомене, укора или строгог укора извршава се уручењем одлуке студената.

Дисциплинска мера строги укор или искључења из Академије извршава се истицањем одлуке на огласној табли. 

Члан 115.

Коначне и извршне одлуке о изреченим дисциплинским мерама Академије евидентирају се у посебној евиденцији изречених дисциплинских мера студената.

Евиденцију из става 1. овог члана води Студентска служба Академије. 

Члан 116.

Студент који учини штету Академији намерно или из крајње непажње дужан је да је надокнади.

Ако штету проузрокује више студената, сваки студент је одговоран за део штете који је проузрокован.

Ако се за сваког студента не може утврдити део штете коју је проузроковао сматра се да су сви студенти једнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима. 

Члан 117.

Захтев за накнаду штете подноси директор Академије.

Постојање штете, околности под којима је она настала, висину штете и одговорности студента утврђује комисија коју именује директор Академије. 

Члан 118.

Комисија утврђује висину штете на основу књиговодствене вредности имовине, а ако се на овај начин не може утврдити она се утврђује проценом вредности оштећење ствари, путем вештачења.

 

Заштита права студената

 

Члан 119.

 Студент има право да поднесе приговор и предлог стручним органима Академије, који се односе на организацију и начин остваривања наставе.

Стручни орган Академије дужан је да разматра поднеске из става 1. овог члана и да се о њима изјашњава. 

Члан 120

Студент може поднети приговор :

1.     на оцену добијену на испиту ако сматра да испит није обављен у складу са Законом и Статутом Академије;

2.     на акт којим му није одобрен упис у наредну годину студија, односно семестар ако сматра да није донет у складу са Законом и Статутом Академије. 

Студент подноси приговор у року од три дана од дана саопштења оцена, односно пријема акта.

Директор доноси решење по приговору студента у року од пет дана од дана пријема приговора.

Студент има право да изјави жалбу на решење директора, Управном одбору у року од 8 дана од дана пријема решења.

Управни одбор Академије решава по жалби и доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

*** 

 

 

 

 

 

web statistics